CHECKLISTA – CO NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ZAKUPEM DZIAŁKI?

co należy sprawdzić przed zakupem działki
Jeśli planujesz kupić niezabudowaną nieruchomość gruntową, celem budowy swojego wymarzonego domu, to zachęcam Cię do skorzystania z mojej CHECKLISTY. Zobacz, co należy sprawdzić przed zakupem działki. Wykonaj analizę prawną i faktyczną nieruchomości, wyjaśnij wszelkie wątpliwości, oceń ryzyko i dokonaj bezpiecznego zakupu gruntu.

 

WARTO SPRAWDZIĆ PRZED ZAKUPEM DZIAŁKI:

Zapisy w księdze wieczystej (i dokumenty księgi wieczystej);

Dane w ewidencji gruntów i budynków (w szczególności rodzaj użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych);

Wymiary, granice działki;

Ukształtowanie terenu;

Jakość gruntu, poziom wód gruntowych, warunki geologiczne;

Dostęp do drogi publicznej (faktyczny i prawny);

Przebieg istniejącego uzbrojenia na działce;

Możliwość podłączenia działki do mediów i ewentualne koszty z tym związane;

Wszystkie informacje i oznaczenia na mapie ewidencyjnej i sytuacyjno-wysokościowej (zasadniczej);

Zapisy (część opisową i graficzną) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli obowiązuje) i możliwość realizacji planowanej zabudowy biorąc pod uwagę wszystkie wytyczne miejscowego planu;

Czy prowadzone są prace nad uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Treść decyzji o warunkach zabudowy (jeśli została wydana, a na danym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego);

Możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) lub zapisy decyzji WZ jeśli została wydana;

Treść wszystkich decyzji wydanych dla nieruchomości (np. decyzji podziałowych);

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

Ryzyka i uwarunkowania związane z osobami sprzedających (np. nieuregulowany stan prawny w ramach spadku, zajęcie egzekucyjne nieruchomości itp.);

Służebności przysługujące nieruchomości i obciążające nieruchomość (mogą być nieujawnione w księdze wieczystej);

Ustawowe prawa pierwokupu mające zastosowanie do nieruchomości (np. przy użytkowaniu wieczystym, przy gruntach rolnych, przy gruntach leśnych,  w strefie przygranicznej, w zakresie nieruchomości nabytych uprzednio od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,  przy gruntach w obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie ekonomicznej itd.);

Czy dla nieruchomości lub działek sąsiednich wydano jakieś decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Dokumentację dotyczącą nabycia prawa użytkowania wieczystego (jeżeli taki tytuł prawny przysługuje do nieruchomości) i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości;

Czy działka podlega  ochronie archeologicznej;

Czy zostały stwierdzone na działce zanieczyszczenia;

Czy  występują na nieruchomości  jakieś formy ochrony przyrody;

Sąsiedztwo, planowane w okolicy inwestycje;

Zdolność kredytową (jeśli nieruchomość ma być kredytowana);

Jakie opłaty i podatki uiszczane są za nieruchomość;

Czy wymarzony projekt domu będzie można zrealizować biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej dane i dokumenty;

Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości (np. opłaty notarialne, podatek PCC, opłaty sądowe, prowizja pośrednika).

Kilka z wymienionych dokumentów, w trakcie badania stanu prawnego i faktycznego nieruchomości okaże się zbędnych. Sprawdzenie niektórych punktów zrodzi konieczność wglądu do innych danych lub źródeł. W takiej sytuacji rozszerz zakres badań. Wszystko to, co budzi twoją wątpliwość lub jest niezrozumiałe, wyjaśnij z osobą, która ma odpowiednią wiedzę.

Stwórz:

  •  listę dodatkowych dokumentów koniecznych do okazania przez sprzedającego,
  •  listę pytań do prawnika lub innego specjalisty,
  •  listę dodatkowych zapisów, które należy umieścić w umowie, wynikających z ustaleń dokonanych na podstawie checklisty.

Jeśli w trakcie analizy natkniesz się na niejasne skróty różnych nazw, sprawdź ich znaczenie w słowniku inwestora.

2019-02-04T22:07:05+00:0020 lipca, 2017|