JAK WPŁYWAĆ NA TREŚĆ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

treść miejscowego planu
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą w istotny sposób wpływać na możliwość i parametry zabudowy naszej nieruchomości.  Miejscowy plan jest źródłem prawa miejscowego i stanowi bezpośrednią podstawę do wydawania decyzji budowlanych. Z tego powodu warto wiedzieć, jakie mamy prawa w trakcie jego sporządzania i uchwalania.

Co prawda prawo nie daje nam możliwości bezpośredniego ustalania treści miejscowego planu, ale przewiduje różnego rodzaju formy udziału społeczeństwa w procedurze uchwalania planu i pośredniego wpływania na jego treść.

JAK KONTROLOWAĆ TREŚĆ UCHWALANEGO PLANU:

WNIOSKI O SPORZĄDZENIE LUB ZMIANĘ PLANU

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany  miejscowego planu podejmuje rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.  Uchwalanie miejscowych planów w Polsce co do zasady jest fakultatywne, zatem niektóre tereny mogą być pozbawione miejscowych planów jeszcze wiele lat. Prawo nie przewiduje możliwości wszczęcia takiej procedury na wniosek obywateli. Ale też nie zabrania złożenia wniosku o uchwalenie lub zmianę miejscowego planu. Wniosek o wszczęcie procedury, wraz konkretnymi  propozycjami przeznaczenia danego obszaru można złożyć do organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) lub bezpośrednio do organu stanowiącego (rady gminy). I od nich będą zależeć dalsze losy wniosku.

Warto taki wniosek mocno uargumentować, złożyć wraz z grupą sąsiadów i wzbogacić o listę korzyści jakie uchwalenie lub zmiana planu spowoduje dla gminy. Ważne aby przed złożeniem pisma sprawdzić, czy wniosek nie stoi w sprzeczności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

KONTROLA OGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH SPORZĄDZANIA PLANU

Jeśli rada gminy podejmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia (lub zmiany) miejscowego planu, to rozpocznie się cała, długa procedura. W pierwszej kolejności wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu poprzez zamieszczenie informacji w miejscowej prasie, poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Dlatego warto śledzić ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibie urzędu gminy lub komunikaty na stronie internetowej urzędu. Gdyż z ogłoszenia dowiemy się jakie jest miejsce i jaki jest termin składania wniosków z proponowanymi ustaleniami planu. W trakcie uchwalania planu mają miejsce również inne ważne ogłoszenia, które warto kontrolować. Jest to głoszenie (obwieszczenie) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, informacja o terminie dyskusji publicznej, informacja o terminie składania uwag do projektu planu, ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WNIOSKI DO PLANU W TRAKCIE UCHWALANIA

WNIOSKI są jedną z tych instytucji, które zapewniają udział obywateli w procesie sporządzania planu miejscowego. Prawo nie przewiduje, żadnych ograniczeń względem podmiotów uprawnionych do składania wniosków. Termin składania wniosków wyznaczony jest w ogłoszeniu i nie może być krótszy niż 21 dni. Przekroczenie tego terminu skutkuje pozostawieniem wniosków bez rozpoznania. We wniosku należy oznaczyć obszar którego dotyczy pismo i wskazać wszelkie oczekiwane zapisy. Można wskazać m.in. proponowane przeznaczenie gruntu, sposób  zagospodarowania, warunki zabudowy. Warto wniosek uargumentować, by przekonać organy gminy do wnioskowanych zapisów. O ile wójt, (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek rozpatrzenia wszystkich wniosków do planu, to ustawa nie wymaga, aby uzasadnił swoje wybory.

DYSKUSJA  PUBLICZNA

W czasie trwania wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu organizowana jest dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Dyskusję organizuje wójt, burmistrz (prezydent miasta), a o terminie i miejscu można dowiedzieć się z ogłoszenia  na tablicach informacyjnych w siedzibie urzędu gminy lub komunikatu na stronie internetowej urzędu. Nie ma ograniczeń podmiotowych do udziału w dyskusji. Często biorą w niej udział zarówno mieszkańcy gminy jak i organizacje ekologiczne, przedstawiciele różnych środowisk, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców i deweloperów. Dyskusja musi być powszechnie dostępna i nie może ograniczać możliwości wypowiedzi zainteresowanym podmiotom. Jej przebieg musi być udokumentowany w protokole.

UWAGI DO PROJEKTU PLANU

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są uprawnione do wnoszenia UWAG dotyczących projektu planu miejscowego, w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu. Uwagi składa się znając już propozycje ustaleń miejscowego planu, zatem są one zazwyczaj wyrazem krytyki wobec projektu planu albo wskazują kierunki alternatywnych rozwiązań. Nie ma żadnych narzuconych warunków co do treści lub przesłanek wniesienia uwagi. W szczególności nie ma obowiązku wykazania istnienia lub naruszenia interesu prawnego osoby wnoszącej uwagę przez ustalenia projektu planu miejscowego. Mimo, że zgodnie z prawem uwaga nie wymaga uzasadnienia, to rekomenduję zamieścić rozbudowaną argumentację. Jeśli wójt, (burmistrz, prezydent miasta) uwzględni wniesione uwagi to będzie musiał wprowadzić zmiany do projektu planu. W takim przypadku konieczne będzie powtórzenie części procedury i ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.

SKARGA DO SĄDU

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego. Zgodnie z prawem, którego każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.  Zapis ten brzmi dość enigmatycznie i faktycznie uzasadnienie interesu prawnego wymaga często obszernego uzasadnienia. Przedmiotem oceny sądu administracyjnego jest nie tylko treść planu zagospodarowania przestrzennego oraz załączników do uchwały, lecz także procedura sporządzenia i uchwalenia planu. W przypadku uznania zasadności skargi sąd stwierdzi nieważność uchwały w sprawie planu miejscowego lub jej części. W ten sposób sąd może wyeliminować całą uchwałę lub poszczególne jej zapisy.
Zawsze warto kontrolować politykę planowania przestrzennego w gminie. Nawet jeśli wydaje się to zbędne, o czym ⇒ pisałam tutaj.
2019-02-19T10:16:20+00:002 lutego, 2019|