O nas2019-02-20T11:59:41+00:00

KILKA SŁÓW O NAS

BUDUJEMY STABILNE FORMALNOPRAWNE  FUNDAMENTY INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Z doświadczenia wiemy, że dla sprawnej i bezpiecznej realizacji inwestycji budowlanych, ważne są nie tylko techniczne aspekty samej budowy, ale również  właściwie przygotowane i wykonane formalności. Założycielka tej strony od trzynastu lat wspiera procesy inwestycyjne pod względem formalnym i prawnym wykorzystując nie tylko wiedzę z zakresu prawa i nieruchomości, ale też doświadczenie zdobyte przy realizacji inwestycji deweloperskich. Wiedzę specjalistyczną i doświadczenie inwestorskie uważamy za fundament naszej działalności. Wierzymy, że podjęcie właściwych formalnych i prawnych działań, stworzy stabilne podstawy każdej inwestycji budowlanej.

Jeśli ty również jesteś uczestnikiem procesu inwestycyjnego, masz wiedzę i/lub doświadczenie – zapraszamy do kontaktu. Ta strona powstała m.in. po to, byśmy mogli się poznać i wymienić opiniami przy realizacji zawodowych wyzwań. 

UPRASZCZAMY PROCESY INWESTYCYJNE

Zaglądają tu nie tylko osoby, które w sposób profesjonalny współtworzą procesy inwestycyjne (prawnicy, projektanci, wykonawcy robót budowlanych, deweloperzy, pośrednicy) ale też osoby, które budują swój pierwszy dom lub kupują pierwszą nieruchomość. Dlatego obok treści przeznaczonych dla profesjonalistów, zamieszczamy na stronie infografiki, zrozumiałe dla każdego odbiorcy. Chcemy pokazać, że proces inwestycyjny, mimo że nie jest uważany za lekki i łatwy, to może być przyjemny. Skomplikowane procedury można podzielić na konkretne, zaplanowane działania. Rozbudowane przepisy można zinterpretować i zestawić z przykładami z przeprowadzonych inwestycji.

Mamy nadzieję, że nasze materiały oraz polecane przez nas artykuły, będą pomagać w bezpiecznym zakupie nieruchomości oraz w przygotowaniu formalności przy budowie. 

NASZE SPOSOBY NA BUDOWANIE STABILNYCH FORMALNOPRAWNYCH FUNDAMENTÓW

 • Analiza stanu faktycznego i prawnego nieruchomości (tzw. due diligence)
 • Ustalenie zagrożeń związanych z nabyciem nieruchomości
 • Opiniowanie projektów umów przedwstępnych oraz umów nabycia nieruchomości
 • Identyfikacja ryzyka prawnego w umowach i doradztwo w zakresie jego ograniczania
 • Ustalenie propozycji zmian w umowie
 • Ustalenie listy dodatkowych dokumentów związanych z nieruchomością, koniecznych do okazania lub wydania przez sprzedającego
 • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • Określenie potencjału inwestycyjnego nieruchomości
 • Studia i analizy przedinwestycyjne na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 • Identyfikacja ryzyka związanego z realizacją inwestycji
 • Indywidualna analiza umowy (rezerwacyjnej, deweloperskiej, przedwstępnej, końcowej)
 • Określenie ryzyka prawnego
 • Weryfikacja umowy pod kątem klauzul niedozwolonych
 • Badanie księgi wieczystej
 • Sprawdzenie inwestycji pod kątem posiadania niezbędnych decyzji i pozwoleń
 • Analiza dokumentacji inwestycji (w tym: pozwolenia na budowę, warunków technicznych z zakładów branżowych, projektu zagospodarowania terenu)
 • Sprawdzenie prospektu informacyjnego
 • Określenie skutków zawarcia umowy na proponowanych przez dewelopera warunkach
 • Wprowadzenie propozycji zmian do umowy
 • Ustalenie optymalnego wykorzystania nieruchomości
 • Uzyskanie wymaganych prawem decyzji
 • Przygotowanie prospektu informacyjnego zamierzenia deweloperskiego
 • Sporządzanie lub opiniowanie umów
 • Sporządzanie lub weryfikacja wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Sporządzanie lub weryfikacja wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z formalną i prawną analizą projektu budowlanego
 • Reprezentowanie strony przed organem administracji architektoniczno–budowlanej w postępowaniach administracyjnych
 • Badanie akt postępowania administracyjnego (np. pod kątem ustalenia ewentualnych uchybień proceduralnych)
 • Składanie zażaleń, odwołań, wniosków o wznowienie postępowania i wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych
 • Analiza wydanych decyzji administracyjnych pod kątem ich zgodności z prawem i możliwości zaskarżenia
 • Przygotowanie argumentów w zakresie uchybień prawa materialnego i procesowego przed złożeniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Przygotowywanie projektów wniosków i uwag w trakcie procedury uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Analizowanie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem zgodności z prawem
 • Sporządzanie i opiniowanie umowy o prace projektowe
 • Sporządzanie i opiniowanie umowy o roboty budowlane
 • Sporządzanie i opiniowanie umowy z inspektorem nadzoru-budowlanego
 • Sporządzanie i opiniowanie umowy z kierownikiem budowy
 • Inne działania wymagające wiedzy z zakresu prawa, znajomość procedur administracyjnych i doświadczenia zdobytego przy prowadzeniu inwestycji deweloperskich.
0
Przeprowadzonych inwestycji deweloperskich (580 mieszkań)
0
Zaopiniowanych umów
0
Wykonanych audytów nieruchomości
0
Uzyskanych decyzji WZ i pozwoleń na budowę
0
Przygotowanych odwołań, skarg i zażaleń

BUDOWALIŚMY  FORMALNOPRAWNE  FUNDAMENTY W KRAKOWIE DLA:

WIEDZA O PROCESIE INWESTYCYJNYM