PROCEDURA UCHWALANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Procedura uchwalania miejscowego planu
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje sformalizowaną procedurę sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niezależnie od tego czy miejscowy plan przygotowywany jest dla całej gminy, czy dla jej fragmentu, wszystkie etapy procedury muszą być zachowane. Cały proces uchwalania rozpoczyna się z inicjatywy rady gminy lub na wniosek wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

ETAPY PROCEDURY – KROK PO KROKU

Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

Ogłoszenie wójta/burmistrza/prezydenta miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

Wyznaczenie daty i miejsca składania wniosków

WNIOSKI do planu

Rozpatrzenie wniosków

Przygotowanie projektu planu

Przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko

Przygotowanie prognozy skutków finansowych

Uzgodnienia i opinie

Zmiany do projektu

Ogłoszenie wójta/burmistrza/prezydenta miasta o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu

Dyskusja publiczna

UWAGI do projektu planu

Rozpatrzenie uwag

Wprowadzenie zmian do projektu planu

Ponowienie procedury w niezbędnym zakresie

Przedstawienie radzie gminy projektu planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag

Uchwalenie planu miejscowego przez radę gminy

Sprawdzenie zgodności z przepisami przez Wojewodę

Ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa

Wejście w życie uchwały w sprawie miejscowego planu

w terminie wskazanym w uchwale (nie krótszym niż 14 dni od ogłoszenia)

O tym, dlaczego warto kontrolować politykę planowania przestrzennego w gminie ⇒ pisałam tutaj.

O tym, jakie są możliwości wpływania na treść miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pisałam ⇒ w tym miejscu.

2019-02-19T10:15:09+00:002 lutego, 2019|