PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY – INFOGRAFIKA

Procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy została uregulowana w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Poniżej przedstawiam infografikę, która krok po kroku przedstawia przebieg postępowania w sprawie wydania decyzji WZ. Rozróżniłam czynności jakie zawsze są podejmowane w postępowaniu – od tych, które mogą, ale nie muszą zostać podjęte.
procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy

1 – WNIOSEK

Procedurę wydawania decyzji o warunkach zabudowy rozpoczyna wniosek osoby zainteresowanej (inwestora). Inwestorem (wnioskodawcą) nie musi być właściciel działki. Decyzja o warunkach zabudowy nie daje prawa do terenu oraz nie narusza własności i uprawnień osób trzecich. Jeśli wniosek będzie obarczony brakami, urząd wezwie do ich uzupełnienia wyznaczając na uzupełnienie akt siedmiodniowy termin. W przypadku nieusunięcia braków formalnych, wniosek będzie pozostawiony bez rozpoznania.

2 – WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

Po uzupełnieniu braków formalnych lub w przypadku ich braku ma miejsce wszczęcie postępowania. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku organowi administracji publicznej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie wysłane do wszystkich stron postępowania. To wymaga wcześniejszego ustalenia danych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na które oddziałuje planowana inwestycja.

3 – OCENA WARUNKÓW WYDANIA POZYTYWNEJ DECYZJI

 

Organ prowadzący sprawę wykona  analizę stanu faktycznego, analizę stanu prawnego oraz analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. W ramach oceny spełnienia warunków wydania decyzji WZ, osoba uprawniona wykona analizę architektoniczno-urbanistyczną. Na podstawie sporządzonej analizy organ wyznaczy podstawowe parametry dla nowej inwestycji: linię zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, geometrię dachu. Ustawowe warunki wydania decyzji WZ zostały omówione we wpisie 5 WARUNKÓW UZYSKANIA DECYZJI WZ – Z KOMENTARZEM Z ORZECZNICTWA”. Zapraszam też do sprawdzenia infografiki ukazującej te warunki.

4 – SPORZĄDZENIE PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

 

Wyniki analizy urbanistycznej staną się załącznikiem do projektu decyzji. Projekt decyzji zostanie opracowany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

5 – UZGODNIENIE PROJEKTU DECYZJI

 

Organ prowadzący sprawę wystąpi o wymagane uzgodnienia projektu pozytywnej decyzji z innymi urzędami. Od rodzaju oraz lokalizacji inwestycji zależy, z kim organ dokona uzgodnień. Może to być np. uzgodnienie w kwestii ochrony środowiska, obsługi komunikacyjnej, ochrony zabytków, ochrony gruntów rolnych i leśnych itp. Uzgodnienie wydawane jest w formie postanowienia, na które wnioskodawcy (inwestorowi) przysługuje zażalenie (w terminie 7 dni).

6 – ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU KOMPLETU MATERIAŁU DOWODOWEGO ORAZ O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY

 

Przed wydaniem decyzji urząd zawiadomi wszystkie strony postępowania o zebraniu kompletu materiałów. Strony będą mogły w wyznaczonym terminie zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów.

7 – WYDANIE DECYZJI POZYTYWNEJ LUB NEGATYWNEJ

 

Zakończenie postępowania następuje poprzez wydanie decyzji. Decyzja zostanie wysłana do wszystkich stron postępowania. Decyzja odmowna może być wydana tylko w przypadku niezgodności wniosku (a więc zamierzenia inwestycyjnego) z przepisami prawa. Pozytywna decyzja WZ zawiera wyniki analizy architektoniczno-urbanistycznej oraz załącznik graficzny w postaci mapy z oznaczeniem terenu. Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od odbioru decyzji. Jeśli nie wpłynie odwołanie, decyzja stanie się ostateczna (wykonalna) po upływie 14 dni od jej odbioru przez wszystkie strony.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy powinno trwać, jak każde postępowanie administracyjne, jeden miesiąc (w sprawach skomplikowanych dwa miesiące). W praktyce jeszcze nie słyszałam o przypadkach załatwienia w takim terminie sprawy o wydanie decyzji WZ dla budowy domu lub inwestycji wielomieszkaniowej. Trzeba mieć świadomość, że do ustawowego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto należy uwzględnić dodatkowy czas na takie czynności jak: ustalenie aktualnych adresów stron, ustalanie spadkobierców zmarłych stron, wykonanie analizy architektoniczno-urbanistycznej, kompletowanie zwrotnych potwierdzeń odbioru pism. W niektórych miastach czeka się na decyzję kilka, kilkanaście, a nawet… kilkadziesiąt miesięcy. O każdej zmianie terminu załatwienia sprawy organ zobowiązany jest powiadomić strony listownie.

2019-02-23T09:27:48+00:00Luty 22nd, 2019|