WARUNKI WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY – INFOGRAFIKA

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje na pięć enumeratywnie wymienionych warunków wydania decyzji WZ. Brak spełnienie chociażby jednego z nich, wiąże się z odmową ustalenia warunków zabudowy. Jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji można wstępnie zweryfikować, czy inwestycja spełnia ustawowe wymogi.

Decyzja WZ wydawana jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdy planowana jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu. O decyzję o warunkach zabudowy należy wystąpić jeśli planujesz:

  • zbudować, rozbudować lub nadbudować budynek lub inny obiekt budowlany lub wykonać inne roboty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę;
  • zbudować na podstawie zgłoszenia budowy wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny;
  • zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji (wyjątkowo na terenach zamkniętych decyzję wydaje wojewoda). Po wszczęciu postępowania właściwy organ sprawdzi:

  • czy dla obszaru objętego wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • czy wniosek dotyczy obszaru, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego.

W obu przypadkach postępowanie nie może być kontynuowane. Jeśli nie ma przeszkód do przeprowadzenia postępowania, urząd sprawdzi czy zostały spełnione warunki wydania decyzji o warunkach zabudowy. W tym celu dokona:

  • analizy stanu faktycznego,
  • analizy stanu prawnego,
  • analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów prawa.

W ramach oceny spełnienia warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy, osoba uprawniona wykona ANALIZĘ architektoniczno-urbanistyczną.W ramach wykonywanej analizy, wokół działki budowlanej zostanie wyznaczy OBSZAR ANALIZOWANY. Granice obszaru analizowanego sięgają na odległość ( z każdej strony) nie mniejszą niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy (nie mniejszej jednak niż 50 metrów). To właśnie na tym obszarze organ przeprowadza analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków wydania decyzji, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyniki analizy urbanistycznej stają się załącznikiem do projektu decyzji WZ.

warunki wydania decyzji o warunkach zabudowy

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Wyżej wymienione warunki zostały szerzej omówione we wpisie „5 WARUNKÓW UZYSKANIA DECYZJI WZ – Z KOMENTARZEM Z ORZECZNICTWA” .

Należy pamiętać, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy ma na celu stwierdzenie zgodności zamierzenia z prawem. Zatem odmowa wydania decyzji może być uzasadniona tylko i wyłącznie brakiem zgodności z przepisem prawa powszechnie obowiązującego. Inaczej mówiąc: nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami prawa. W razie odmowy wydania decyzji o żądanej treści wnioskodawca może odwoływać się do organu wyższego stopnia, a później ewentualnie skarżyć ją do sądu administracyjnego.

2019-02-22T20:52:38+00:00Luty 19th, 2019|